• Welkom Gast
  • Inloggen
  • Inloggen
  • Account aanmaken
  • Dutch Bullion Twitter
  • Dutch Bullion Facebook
  • Dutch Bullion Google Plus
  •  
  • />
  Laden... Even geduld...

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dutch Bullion, hierna te noemen: "Verkoper", en een Koper, hierna te noemen: "Koper", waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2) De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verkoper, voor de uitvoering waarvan door Verkoper derden dienen te worden betrokken.

3) Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Verkoper en zijn directie.

4) De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5) Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6) Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.

7) Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8) Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes, aanbiedingen en overeenkomst

1) Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2) Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3) Elke bij Verkoper geplaatste opdracht wordt geacht een onherroepelijk, niet vrijblijvend, aanbod van Koper in te houden, ongeacht welke andersluidende mededeling van koper ook.

4) Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft.

5) Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6) Elk aanbod van Verkoper geschiedt vrijblijvend en kan, tot 14 dagen na aanvaarding, door Verkoper schriftelijk worden herroepen.

7) Indien Verkoper gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan Verkoper ter beschikking heeft gesteld.

8) In het geval de overeenkomst telefonisch of via internet tot stand is gekomen, heeft de koper het recht om deze binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen te ontbinden en de goederen aan verkoper terug te zenden. Dit recht van ontbinding geldt echter niet in het geval het bepaalde in artikel 7.7 van toepassing is.

Artikel 3. Prijzen

1) Prijzen worden door Verkoper bepaald, indien van toepassing, op basis van de laatst bekende geldende edelmetaalprijzen, alsmede eventuele kostprijsverhogende belastingen en/of rechten. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen na het bestellen in de webwinkel. Dit kan met name voorkomen in het weekend wanneer de financiële markt gesloten is, tijdens de nacht en tijdens een storing in ons systeem waarmee de prijzen automatisch worden aangepast.

2) Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij dit anders wordt vermeld.

3) Alle door Verkoper opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele aanvullende kosten, zoals verpakking, vervoer, verzending en/of verzekering. Dergelijke kosten komen voor rekening van Koper en zullen door Verkoper bovenop de opgegeven prijzen in rekening worden gebracht, tenzij dit uitdrukkelijk anders tussen Verkoper en Koper is overeengekomen.

4) Latere wijzigingen in (edel)metaalprijzen, belastingen en/of rechten kunnen door Verkoper, tot het moment dat Verkoper een factuur heeft verzonden, te allen tijde, en derhalve eveneens nadat een overeenkomst reeds tot stand is gekomen, zijdig, en derhalve zonder dat de instemming van Koper vereist is, in de met Koper overeengekomen prijs worden doorberekend.

Artikel 4. Betaling

1) Alle facturen dienen binnen 48 uur na het tijdstip waarop de factuur aan de Koper is verzonden te worden betaald, tenzij anders tussen Koper en Verkoper overeengekomen. Betalingtermijnen gelden als fatale termijn, waardoor Koper van rechtswege in verzuim is bij overschrijding daarvan.

2) Verkoper behoudt zich te allen tijde een retentierecht voor op de goederen tot dat Koper voor volledige betaling inclusief de betaling van eerdere leveringen heeft zorggedragen, dan wel voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle bestaande en toekomstige reeds te bepalen betalingsverplichtingen.

3) Vanaf het moment dat Koper in verzuim is, is Verkoper gerechtigd wettelijke rente vanaf de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd overige aan Verkoper toekomende rechten. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die door Verkoper moeten worden gemaakt om nakoming van de overeenkomst te bewerkstelligen komen ten laste van Koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het orderbedrag, met een minimum van 150.

4) Betaling geschiedt op basis van een door Verkoper aan te geven betalingsmethode. Contante verkoop is niet mogelijk.

5) Koper is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering met vorderingen van Verkoper.

6) Goederen worden geleverd na betaling aan Verkoper. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Verkoper. Wij werken met vooruitbetaling om speculatie te voorkomen.

Artikel 5. Levering

1) Alle door Verkoper opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering, overschrijding van deze leveringstermijnen levert geen toerekenbare tekortkoming van Verkoper op. Verkoper is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren en te factureren.

2) Elke leveringstermijn wordt (van rechtswege) verlengd met de periode gedurende welke sprake is van overmacht, zonder dat Verkoper vooraf op de verlenging van de termijn een beroep behoeft te doen.

3) Als het moment van levering wordt beschouwd het moment dat de goederen op het adres van Verkoper, dan wel een ander door Verkoper aangewezen adres, ter beschikking worden gesteld van Koper.

4) Als datum van terbeschikkingstelling geldt de eerste werkdag volgend op de laatste dag van de door Verkoper opgegeven leveringstermijn, tenzij Verkoper Koper daaraan voorafgaand omtrent verlenging van de leveringstermijn zal hebben genormeerd.

5) Koper dient voor vervoer van de goederen zorg te dragen en dient vanaf de datum van terbeschikkingstelling voor verzekering van de goederen zorg te dragen.

6) Indien in afwijking van het voorgaande is overeengekomen dat Verkoper voor vervoer van de goederen zal zorgdragen, dan wordt als moment van levering beschouwd het moment dat de goederen het adres van Verkoper verlaten. Verkoper is in dat geval vrij om de wijze van vervoer te bepalen.

7) Indien Verkoper voor vervoer zorgdraagt, dient Koper Verkoper is staat te stellen de goederen, overeenkomstig de gegeven verzendinstructies, af te leveren, bij gebreke waarvan Verkoper gerechtigd is om (opslag)kosten in rekening te brengen.

8) Indien is overeengekomen dat Verkoper voor verzekering van de goederen zorg zal dragen, dan zal verzekering plaatsvinden onder de bij Verkoper gebruikelijke voorwaarden.

9) Elke leveringstermijn wordt van rechtswege verlengd met de periode gedurende welke sprake is van overmacht, zonder dat Verkoper vooraf op verlenging van de termijn een beroep hoeft te doen.

10) Indien de Koper weigert om de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen, blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Verkoper voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

1) Alle door Verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat de Koper alle verplichtingen uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2) Voordat de eigendom van de goederen op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd om deze te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren.

3) Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4) Koper is enkel in het kader van zijn gewone bedrijfsvoering gerechtigd goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, te verhandelen en te bewerken. Daarbij dient Koper te allen tijde een aan het door Verkoper gehanteerde eigendomsvoorbehoud gelijkwaardig voorbehoud te bedingen. Verpanding, of anderszins bezwaring, van dergelijke goederen is niet toegestaan.

Artikel 7. Garanties, onderzoek en reclames

1) De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 48 uur nadat de goederen door Koper in ontvangst werden genomen schriftelijk te melden aan Verkoper. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren. De Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

2) Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

3) Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

4) In het geval een reclame door Verkoper gegrond wordt bevonden, kan Verkoper nooit tot meer verplicht worden dan vervanging van de goederen die een gebrek vertonen, dan wel aanvullende levering van de ontbrekende hoeveelheid, dan wel tot creditering van de met de levering verband houdende factuur onder teruggave door Koper van de goederen, een en ander ter keuze aan Verkoper.

5) Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.

6) Het recht van reclame vervalt indien de goederen zich niet meer in de staat bevinden als waarin ze werden afgeleverd.

7) De waarden van edelmetalen komen mede tot stand door de actuele goud-, zilver-, platina- en palladiumkoersen. Om speculaties te voorkomen worden de volgende goederen uitgesloten van het wettelijk herroepingsrecht, dit tenzij fluctuaties in de genoemde koersen geen of nauwelijks invloed hebben op het aankoopbedrag en mits hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming door Verkoper is verleend: alle gouden, zilveren, platina en palladium producten. Bij de aankoop van accessoires heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Fluctuaties in goud-, zilver-, platina- en palladiumkoersen tussen de aankoop en de uitlevering hebben geen invloed op de prijs. Verkoper is derhalve niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor koersfluctuaties tussen het moment dat de overeenkomst tot stand komt en de levering van de goederen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1) Verkoper kan enkel dan aansprakelijk worden gehouden voor schade, indien aantoonbaar sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Verkoper. Andere dan directe schade waaronder winstderving, geleden verlies en gemiste opdrachten komt niet voor vergoeding in aanmerking. De hoogte van enige schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan de waarde van de door Koper verstrekte opdracht.

2) De beperking van de aansprakelijkheid geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Verkoper ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

3) Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4) Behoudens voorgaande aansprakelijkheid, vrijwaart Koper Verkoper voor alle aanspraken van derden voortkomende of verbandhoudende met de met Koper gesloten overeenkomst.

5) Voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zal Verkoper nimmer gehouden zijn schadevergoeding te betalen

Artikel 9. Overmacht

1) Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, sabotage, extreme weersomstandigheden, brand, staking, bedrijfs - en transportstoornissen, gebrek aan grondstoffen of energie, vertraging in de aanlevering door leveranciers, schaarste in edelmetalen welke niet aan Verkoper zijn toe te rekenen en/of overheidsmaatregelen die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken.

3) Verkoper is gerechtigd alle verplichtingen voortkomend uit enige overeenkomst met Koper op te schorten, gedurende de periode dat ten aanzien van enige verplichting van Koper sprake is van overmacht.

Artikel 10. Ontbinding

1) Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

- de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Verkoper kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Verkoper kan worden gevergd.

2) Ingeval van ontbinding van een overeenkomst worden alle vorderingen op Koper direct opeisbaar.

3) In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Verkoper vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Verkoper op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4) Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

1) Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12. In- en terugkoop

1) Verkoper verplicht zich niet tot het terugkopen van goud. Zowel verkocht door Verkoper als door derden.

2) Indien Koper wenst te verkopen dan zal Verkoper tegen commissie een geschikte koper zoeken.

Artikel 13. Aanvullende bepalingen

1) Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden

2) Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Verkoper.

3) De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.